Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
Arie Yom Tov levele a díjlovas fórumról és a terveiről

Dear All, / Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Good Afternoon, / Jó napot kívánok!


First of all I would like to thank you for your kind invitation for the Dressage Forum on Saturday. / Mindenekelőtt szeretném megköszönni szíves meghívásukat a szombati napon megrendezésre került Díjlovas Fórumra.


It was very interesting and useful to see in one room almost all the relevant people who are dealing with the dressage in Hungary. / Nagy élmény volt együtt látni szinte mindenkit, akik a magyarországi díjlovas sportot képviselik.


I did not speak in the Forum and I wanted to wait one day and to send you my opinion in e-mail and I would like to summarize my personal opinion as follows: / Nem szólaltam fel a fórumon és várni szerettem volna egy napot, hogy elküldjem a véleményemet e-mail-ben és a következőkben szeretném összegezni személyes véleményemet: 


1. The dressage community in Hungary is very much divided into several groups who have several different opinions and sometimes different interests. / A magyar díjlovas szövetség nagyon megosztott, többen különféle véleménnyel rendelkeznek és néha különböző érdekekkel.

There are a lot of emotions from the past that sometimes create a very difficult future cooperation... / Elég sok múltbeli érzelem van jelen, amely néha megnehezíti a jövőbeli együttműködést...


2. The results of the Hungarian Dressage in the international competitions are very-very low. / A nemzetközi versenyeken elért magyar díjlovas eredmények nagyon-nagyon gyengék.


3. The Hungarian Dressage Association does not have an efficient budget for a serious development. / A Magyar Díjlovas Szövetségnek nincsen hatékony költségvetése a komoly fejlődéshez.


4. Among the trainers there are kind of competitions under the surface and many of them afraid of loosing their students and others can have them. / A lovas trénerek között előfordulnak, az ún. felszín alatti versengések és sokan közülük félnek, hogy elveszítik tanítványaikat és azok másoknál képzik magukat tovább.


5. The stables and facilities in Hungary have not a top quality but some of the stables are acceptable for trainings and international competitions. / Magyarországon az istállók és felszereltségük nem a legjobb minőségűek, de néhány istálló alkalmas képzések és nemzetközi versenyek lebonyolítására.


Taking the above into consideration, I personally took the decision, to invest my time and money to increase the quality and the knowledge of the dressage in Hungary as follows: /  Figyelembe véve a fentieket, döntést hoztam, hogy időt és pénzt fektetek be, mellyel a magyar díjlovas sport minőségét és oktatását szeretném fejleszteni.


a. Organizing of international dressage judges clinics, I do believe that a good cooperation with international top dressage judges has a very high value. / Nemzetközi díjlovas bírók részvételével képzések szervezése - hiszek abban, hogy a jó együttműködés nemzetközi top díjlovas bírókkal, komoly értékkel bír.

 

b. To get better knowledge for the hungarian judges who are judging us in national competitions. / A magyar bíróknak, akik nemzeti versenyeken bíráskodnak, jobb ismeretekkel kellene rendelkezniük.

 

c. All the hungarian trainers have to understand the expectations of the international top judges (what is the international judges expectation and what they want to see in competitions and HOW TO MAKE IT BETTER!) / Minden magyar lovas edzőnek tisztában kell lennie a nemzetközi top bírók elvárásaival (Mik a nemzetközi bírók elvárásai és mit szeretnének látni a versenyeken és HOGYAN  LEHET JOBBAN CSINÁLNI!)

 

d. For the hungarian riders to get the clinic knowledge and personal connection with international judges who they will meet later on in international competitions and can learn from their judge experiences. / A magyar lovasok bővíthessék tudásukat a lovas képzéseken és személyes kontaktusba kerüljenek a nemzetközi bírókkal, akikkel később nemzetközi versenyeken újra találkozhatnak, illetve tanulhatnak bírói tapasztalatukból.

 

e. Creating positive lobby, a better image and general connection with the Hungarian Dressage Society and with the international judges who have a lot of influence. / Megteremtsük a pozitív lobbizás lehetőségét, jobb arculatot és általános, jó kapcsolatot alakítsunk ki a Magyar Díjlovas Szövetséggel illetve a nemzetközi bírókkal, akik nagy befolyással rendelkeznek.


Last year I succeded to bring Ms KATRINA WÜST to Hungary and it was an absolutely interesting and succesful event. / A múlt évben sikerült KATRINA WÜST-tel szerveznünk egy abszolút érdekes és sikeres lovas képzést.


For this year I plan two times, a 3-days clinic event, with two international olympic judges who will take part in the Olympics this year in Rio de Janeiro. / Ebben az évben két alkalommal szervezek 3 napos lovas képzést, két nemzetközi olimpiai bíró részvételével, akik részt fognak venni a Rio de Janeiro-ban idén megrendezésre kerülő Olimpiai Játékokon.


Mr. Eddy de Wolff van Westerrode will be our guest for a long weekend clinic from the 18th until the 20th of March. / Mr. Eddy de Wolff van Westerrode lesz a vendégünk egy hosszú hétvégén tartandó lovas képzésen, március 18-20-ig.

At the beginning of November Mr.Thomas Lang will hold a three days long, weekend clinic in Budapest. / November elején Mr. Thomas Lang fog tartani egy három-napos képzést Budapesten.

I strongly believe that the local riders and trainers must get training by international trainers who have much more experience in international competitions with proved succesful results. / Meggyőződésem, hogy a hazai lovasoknak és edzőknek részesülniük kell nemzetközi edzők képzéseiben, akiknek sokkal több tapasztalata van a nemzetközi versenyekben és igazolt sikeres eredményekkel rendelkeznek.

 

Last year we hosted Mr. LAURENS VAN LIEREN, an ex-dutch national team top rider who is today is a very respected rider and trainer. It was a nice professional experience./ A múlt évben vendégül láttuk LAURENS VAN LIEREN-t, aki egy korábbi top lovasa a holland nemzeti csapatnak és manapság egy nagyon elismert lovas és edző. Ez egy kiváló, szakmai élmény volt.


After consultation with several trainers in the Netherlands and Germany, all of them suggested to me to focus only on one trainer and not to make several clinics with several different trainers. / Több holland és német edzővel konzultáltam és mindegyikük azt javalolta, hogy csak egy edzőre fókuszáljak, és ne tartsunk egyszerre több képzést, több különböző edzővel.

 

The idea behind is to have a continuous method of training, continuously at least for one year. / Az ötlet az, hogy folyamatosan menjenek a képzések, legalább egy éven át.

 

After several negotiations with several options of trainers from the Netherlands and Germany, I chose NICOLETTE VAN LEEUWEN who has more than 15 years proved and successful training results by herself and by her students. / Több lehetőség is felmerült Hollandiából és Németországból és több tárgyalás után, úgy döntöttem, hogy NICOLETTE VAN LEEUWEN-t választom, aki több mint 15 éves igazolt és sikeres tapasztatlattal rendelkezik, mind a saját, mind a tanítványai képzését illetően.


I am sending you her CV, PLEASE READ IT OVER and you can see at the end of the CV that in the last few years Nicolette' students succesfully won 19 international medals! / Ezúton mellékelem az önéletrajzát, KÉREM ÖNÖKET, HOGY OLVASSÁK ÁT és láthatják az önéletrajza végén, hogy az elmúlt néhány évben Nicolette tanítványai sikeresen szerepeltek és értek el 19 nemzetközi, dobogós helyezést!

 

Nicolette will cooperate with us in all this year, she will start from this week Friday (15th of January) and she will stay for three days. / Nicolette egész évben együtt fog működni velünk, e hét pénteken kezd, január 15-től és három napig fog itt tartózkodni.


Nicolette will come in every six weeks and will cooperate with the hungarian trainers and their students. / Nicolette hathetente fog hozzánk érkezni és együtt dolgozni a magyar edzőkkel és tanítványaikkal.

 

I strongly believe that continuous training with Nicolette can create serious benefits to the hungarian trainers and riders. / Meggyőződésem, hogy a folyamatos képzések Nicolette-tel, komoly segítséget jelentenek majd a magyar edzőknek és lovasoknak.


I am opened to cooperate with anybody in Hungary who is having an intention to take part in achieving togehter higher results and success! / Nyitott vagyok arra, hogy bárkivel együttműködjek Magyarországon, akinek szándékában áll részt venni a jobb és sikeres eredmények elérésében!


I don't have any intention to take any official position in the Hungarian Dressage Association. / Nincs szándékomban, hogy bármilyen hivatalos pozíciót töltsek be a Magyar Díjlovas Szövetségben.


My only interest is to cooperate, I will be ready to cooperate with anybody and everybody in the coming years to achieve that in four to eight years we could create a quality hungarian national dressage team that can take part in the Olympic Games! / Az egyetlen érdekem az együttműködés, készen állok az együttműködésre bárkivel és mindenkivel az elkövetkező években, hogy négy-nyolc év alatt létrehozzunk egy minőségi, magyar nemzeti díjlovas csapatot, amely részt tud venni az Olimpiai Játékokon!


Kind regards,/ Szívélyes üdvözlettel,

Arie Yom-Tov

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu